ARTISTS

 

  Antanas Žmuidzinavičius (1876 – 1966)

Kajetonas Sklėrius (1876 – 1932)
  Adomas Varnas (1879 – 1979)

Pranas Domšaitis (1880 – 1965)
  Jonas Šileika (1883 – 1960)
  Sofija Romerienė (1885 – 1972)
  Kazys Šimonis (1887 – 1978)
  Adomas Galdikas (1893 – 1969)
  Mikas J. Šileikis (1893 – 1987)

Jonas Buračas (1898 – 1977)
  Juozas Pautienius (1900 – 1978)
  Adomas Smetona (1901 – 1942)
  Jonas Rimša (1903 – 1978)
  Viktoras Vizgirda (1904 – 1993)
  Bronius Murinas (1906 – 1986)
  Viktoras Petravičius (1906 – 1989)
  Leonas Katinas (1907 – 1984)
  Česlovas Janušas (1907 – 1993)
  Vytautas K. Jonynas (1907 – 1997)
  Petras Kiaulėnas (1909 – 1955)

Alfonsas Dargis (1909 – 1996)
  Juozas Bagdonas (1911 – 2005)
  Bronius Uogintas (1913 – 1988)
  Marija Cvirkienė - Račkauskaitė (1913 – 2004)

Kazimieras Žoromskis (1913 – 2004)

Jadvyga Paukštienė - Dobkevičiūtė (1913 – 2005)
  Algirdas Petrulis (1915 – 2010)
  Vytautas Kasiulis (1918 – 1995)
  Augustinas Savickas (1919)
  Bronė Mingilaitė – Uogintienė (1919 – 1983)
  Vytautas Ignas (1924 – 2009)
  Vladas Karatajus (1925 – 2014)
  Jonas Čeponis (1926 – 2003)
  Valerija Ostrauskienė (1927 – 1997)
  Stasys Jusionis (1927)
  Pranas Gailius (1928)
  Silvestras Džiaukštas (1928)
  Vincentas Gečas (1931)
  Aloyzas Stasiulevičius (1931)
  Romualdas A.Kunca (1935 – 2011)
  Valentinas Antanavičius (1936)

Leonardas Gutauskas (1938)

Vida Krištolaitytė (1939)

Leonardas Tuleikis (1939 –2014)
  Gražina Vitartaitė (1942)
  Antanas Beinaravičius (1943)

Algimantas S. Kliauga (1943)
  Rimas Z.Bičiūnas (1945)

Alfonsas Vilpišauskas (1945)
  Linas J. Jankus (1946 – 2014)
  Raimondas Martinėnas (1947)
  Mindaugas Skudutis (1948)
  Jūratė Bagdonavičiūtė (1949)

Jonas Daniliauskas (1950)
  Bronius Gražys (1952)

Algimantas Jusionis (1954 – 2003)

Jūratė Mykolaitytė (1954)
  Algis Skačkauskas (1955 – 2009)
  Gintarė Uogintaitė (1955)
  Arvydas Pakalka (1957)
  Antanas Obcarskas (1958)

Palemonas G.Janonis (1962)

Sigita Maslauskaitė (1970)

Linas Gelumbauskas (1970)
  Grytė Pintukaitė - Valečkienė (1977)

Daumantas T.Pilipavičius (1977)