Tapybos paroda
LIETUVOS IŠEIVIJOS TAPYBA
2021 04 27 - 2021 05 15


Pinchus Abramovich
Mergaitės portretas
XX a., II-a  pusė, kart., al., 55x46