DAILININKAI

 

Juozas Bagdonas (1911-2005)
Jūratė Bagdonavičiūtė (1949)
Arvydas Baltrūnas (1957)
Maksas Bandas (1901-1974)
Antanas Beinaravičius (1943)
Rimas Zigmas Bičiūnas (1945)
Jonas Buračas (1898-1977)
Jonas Čeponis (1926-2003)
Jonas Daniliauskas (1950)
Alfonsas Dargis (1909-1996)
Vladas Didžiokas (1889-1942)
Pranas Domšaitis (1880-1965)
Silvija Drebickaitė (1957)
Silvestras Džiaukštas (1928)
Vladas Eidukevičius (1891-1941)
Adomas Galdikas (1893-1969) 
Vincentas Gečas (1931)
Linas Gelumbauskas (1970)
Bronius Gražys (1952)
Antanas Gudaitis (1904-1989)
Pranas Gudaitis (1948)
Leonardas Gutauskas (1938)
Vytautas Ignas (1924-2009)
Linas Julijonas Jankus (1946-2014)
Gintaras Palemonas Janonis (1962)
Česlovas Janušas (1907-1993)
Vytautas Kazimieras Jonynas (1907-1997)
Algimantas Jusionis (1954-2003)
Stasys Jusionis (1927)
Vytautas Kairiūkštis (1890-1961)
Petras Kalpokas (1880-1945)
Vladas Karatajus (1925-2014)
Dalia Kasčiūnaitė (1947)
Vytautas Kasiulis (1918-1995)
Povilas Kaupas (1898-1978)
Leonas Katinas (1907-1984)
Petras Kiaulėnas (1909-1955)
Vincas Kisarauskas (1937-1988)
Algimantas Stanislovas Kliauga (1943)
Galius Kličius (1950)
Vida Krištolaitytė (1939)
Romualdas Kunca (1935-2011)
Jonas Mackevičius (1872-1954)
Raimondas Martinėnas (1947)
Sigita Maslauskaitė (1970)
Jūratė Mykolaitytė (1954)
Bronius Murinas (1906-1986)
Jadvyga Paukštienė - Dobkevičiūtė (1913-2005)
Juozas Pautienius (1900-1978)
Viktoras Petravičius (1906-1989)
Algirdas Petrulis (1915-2010)
Daumantas Tomas Pilipavičius (1977)
Povilas Puzinas (1907-1967)
Darius Rakauskas (1969)
Jonas Rimša (1903-1978)
Antanas Rūkštelė (1906-1990)
Augustinas Savickas (1919-2012)
Kajetonas Sklėrius (1876-1932)
Mindaugas Skudutis (1948)
Adomas Smetona (1901-1942)
Aloyzas Stasiulevičius (1931)
Leopoldas Surgailis (1928)
Jonas Šileika (1883-1960)
Mikas J. Šileikis (1893-1987)
Kazys Šimonis (1887-1978)
Algirdas Taurinskas (1941)
Solomonas Teitelbaumas (1972)
Leonardas Tuleikis (1939-2014)
Stasys Ušinskas (1905-1974)
Vytautas Valius (1930-2010)
Adomas Varnas (1879-1979)
Justinas Vienožinskis (1886-1960)
Gražina Vitartaitė (1942)
Viktoras Vizgirda (1904-1993)
Aleksandras Vozbinas (1958)
Kęstutis Zapkus (1938)
Antanas Žmuidzinavičius (1876-1966)
Kazimieras Žoromskis (1913-2004)