Apmokėjimas

4.1. Pasibaigus aukcionui pranešimas apie įsigytą meno kūrinį elektroniniu paštu išsiunčiamas pirkėjui. Pranešime nurodoma įsigyto meno kūrinio (loto) numeris kataloge, autorius, pavadinimas, pardavimo kaina, pirkėjo mokestis ir galutinė kaina. Taip pat nurodoma Aukciono namų rekvizitai, banko sąskaita.
 
4.2. Sumokėti  už aukcione įsigytą meno kūrinį galima Aukciono namuose (Pylimo galerijoje) arba banko pavedimu į Aukciono namų nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po pranešimo gavimo. Banko pavedime būtina nurodyti pirkėjo vardą ir pavardę bei įsigyto meno kūrinio (loto) numerį ir pavadinimą.

4.5. Jeigu Pirkėjas laiku – per 5 darbo dienas po pranešimo gavimo – neatsiskaito su Aukciono namais už įsigytą meno kūrinį, jis neribotam laikui praranda teisę dalyvauti Aukciono namų rengiamuose aukcionuose, o jo pavardė ir įsiskolinimo suma viešai skelbiama Aukciono namų interneto svetainėje bei paviešinama kitais Aukciono namų pasirinktais viešosios informacijos skleidimo kanalais. Aukciono namai taip pat turi teisę kreiptis į skolų išieškojimo įmonę ar į teismą ginti savo pažeistas teises įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant ieškinį dėl reikalavimo pripažinti meno kūrinio pirkimą-pardavimą įvykusiu bei reikalavimą sumokėti Aukciono namams priklausančią sumą.