Taisyklės

Meno kūrinių pardavimo Pylimo galerijos internetiniame aukcione
tvarka ir sąlygos
 
Pylimo galerijos nustatytos Meno kūrinių pardavimo internetiniame aukcione (toliau – Aukcionas) tvarka ir sąlygos (toliau – Meno kūrinių aukciono taisyklės) yra privalomos visiems aukciono dalyviams. Patvirtindamas Registracijos anketą aukciono dalyvis neatšaukiamai patvirtina, kad yra susipažinęs su Meno kūrinių aukciono taisyklėmis, jas suprato bei pastabų ir pretenzijų dėl jų neaiškumo ar netikslumo neturi. Asmenų, pažeidusių šias Taisykles, esama registracija panaikinama, o nauja nepriimama.
 
1.Pagrindinės sąvokos
 
1.1. Aukcionas – Aukciono namų (Pylimo galerijos) organizuojamas ir vykdomas viešas meno kūrinių pirkimas-pardavimas aukcione, kai jie siūlomi pirkti Aukciono dalyviams per Aukciono namus internetu, o Meno kūrinio pirkimo-pardavimo sandoris sudaromas su tuo Aukciono dalyviu, kuris aukcione pasiūlo už jį didžiausią kainą (toliau – Pirkėjas).
 
1.2. Internetinis aukcionas – Aukciono namų pateiktų meno kūrinių pirkimas  aukcione internetu.
 
1.3. Aukciono namai – tarpininkas tarp aukcionui Meno kūrinį pateikusio jo savininko - pardavėjo (toliau – Pardavėjas) bei Pirkėjo.
 
1.4. Meno kūrinys – aukcionui pateiktas ir aukciono dalyviams įsigyti siūlomas meno kūrinys (lotas).
 
1.5. Aukciono meno kūrinių ekspozicija – aukcionui pateiktų meno kūrinių viešas eksponavimas, vykstantis aukciono namų iš anksto paskelbtą laiko tarpą (paprastai – ne mažiau kaip vieną savaitę) iki aukciono pabaigos.
 
1.6. Aukciono dalyvis – asmuo, užsiregistravęs dalyvauti aukcione kaip aukcione siūlomų meno kūrinių potencialus pirkėjas.
 
1.7. Aukciono dalyvio numeris – registracijos metu aukciono dalyviui suteikiamas numeris.
 
1.8. Katalogas – Pylimo galerijos tinklalapyje (http://pylimogalerija.lt/aukcionas) aukcionui pateiktų meno kūrinių aprašymas, nurodant meno kūrinio (loto) eilės numerį kataloge, autorių, pavadinimą, sukūrimo metus, techniką, medžiagas, išmatavimus, pradinę kainą bei kitus duomenis.
 
1.9. Pardavėjas – asmuo, pagal tarp jo ir Aukciono namų sudarytoje sutartyje numatytas sąlygas pateikęs meno kūrinį pardavimui aukcione.
 
1.10. Pardavėjo komisinis mokestis – sutartyje numatyta Pradinės kainos dalis, kurią pardavėjas sumoka Aukciono namams, pardavus jo pristatytą meno kūrinį.
 
1.11. Pirkėjas -  Aukciono dalyvis, kuris aukciono metu įsigijo meno kūrinį, pasiūlęs už jį didžiausią kainą.
 
1.12. Pradinė kaina – pirmoji kaina, kuri skelbiama aukcione pradedant meno kūrinio pardavimą.

1.13. Rezervinė kaina – konfidenciali, aukštesnė už kataloge nurodytą pradinę kainą. Jos aukcione nepasiekus, kūrinys laikomas neparduotu. 
 
1.14. Intervalas – aukcionuojamo Meno kūrinio kainos didinimo tarpas.
 
1.15. Pabrangimas – skirtumas tarp Meno kūrinio pardavimo ir pradinės kainos. Pabrangimo suma padalijama Pardavėjui ir Aukciono namams pagal sutartyje numatytas proporcijas.
 
1.16. Pardavimo kaina – didžiausia aukciono metu už meno kūrinį aukciono dalyvių pasiūlyta kaina („plaktuko kaina“).
 
1.17. Pirkėjo mokestis - Aukciono namų nustatytas 20 procentų nuo Pardavimo kainos mokestis, kurį Pirkėjas  sumoka Aukciono namams.           
 
1.18. Galutinė kaina – Pardavimo kaina plius Pirkėjo mokestis. Į šią kainą neįskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM), kurį sumoka Aukciono namai pagal maržinę PVM apskaičiavimo schemą (LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 107 str.).
 
2.Registracija dalyvavimui aukcione
 
2.1. Asmenys, dalyvaujantys aukcione, turi būti ne jaunesni kaip 18 metų.
 
2.2. Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti aukcione pirkėjo teisėmis, turi užsiregistruoti Aukciono namų interneto svetainėje, nurodydamas šiuos duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Registracija priimama tik susipažinus su taisyklėmis ir tai patvirtinus.
 
2.3. Aukciono namai atsako už registracijos duomenų konfidencialumą. Anketose pateikta informacija nebus perduota, perleista ar kitu būdu atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja galiojantys teisės aktai.
 
2.4. Aukciono namai siekia, kad kūrinių metrikos būtų tikslios ir pateikiami teisingi duomenys apie aukcione parduodamus meno kūrinius, tačiau neprisiima atsakomybės už galimas klaidas. Aukciono dalyviai yra primygtinai raginami pirkti tik atidžiai apžiūrėję norimus įsigyti kūrinius priešaukcioninėje ekspozicijoje bei kritiškai įvertinti jų būklę ir autentiškumą. Aukciono namai po pirkimo fakto nepriima jokių pretenzijų dėl nusipirktų kūrinių.
 
3.Aukciono vykdymo tvarka
 
3.1. Su aukcionui pateiktais meno kūriniais galima susipažinti Pylimo galerijos tinklalapyje aukciono kataloge arba aukciono meno kūrinių ekspozicijoje Pylimo galerijoje.
 
3.2. Pradiniame katalogo puslapyje pateikiama meno kūrinio nuotrauka, jo eilės numeris, aprašymas, pradinė kaina, likęs laikas iki to kūrinio pardavimo pabaigos. Aktyvavus kūrinio nuotrauką arba mygtuką „Siūlyti“, platesnė informacija pateikiama kūrino (loto) vidiniame puslapyje.
 
3.3. Aukcionas pradedamas Pylimo galerijos tinklalapyje paskelbtu laiku. Nuo to momento pirkėjai gali siūlyti savo kainą. Nauja kaina, t.y., pabrangimas  matomas kataloge. Meno kūrinių aukcionavimas baigiamas nustatytu laiku arba anksčiau, kai aukciono dalyvio pasiūlyta meno kūrinio kaina tenkina Aukciono namus, pvz., pasiekus numatytą rezervinę kainą. 
 
3.4. Aukciono dalyvis, norintis aukcione įsigyti meno kūrinį, turi:
 
3.4.1. užsiregistruoti arba, jeigu jau buvo užsiregistravęs anksčiau, prisijungti, įrašydamas savo vardą ir slaptažodį;
 
3.4.2. pasiūlyti savo kainą.
 
3.5. Meno kūrinio kaina didinama tokiais intervalais:
iki 999 EUR – kas 50 EUR,
nuo 1000 EUR iki 2999 EUR – kas 100 EUR,
nuo 3000 EUR iki 4999 EUR – kas 200 EUR,
nuo 5000 EUR iki 9999 EUR – kas 300 EUR,
nuo 10000 EUR iki 19999 EUR – kas 400 EUR,
nuo 20000 EUR – kas 500 EUR.

3.6. Pirmasis pirkėjas gali patvirtinti pradinę kainą arba siūlyti bet kurią kitą kainą, kitas pirkėjas gali siūlyti pirmą didesnę arba bet kurią kitą didesnę kainą. Teisę įgyti meno kūrinį laimi tas aukciono dalyvis, kuris pasiūlo didžiausią kainą.
  
4.Atsiskaitymas ir pristatymas
 
4.1. Pasibaigus aukcionui pranešimas apie įsigytą meno kūrinį elektroniniu paštu išsiunčiamas pirkėjui. Pranešime nurodoma įsigyto meno kūrinio (loto) numeris kataloge, autorius, pavadinimas, pardavimo kaina, pirkėjo mokestis ir galutinė kaina. Taip pat nurodoma Aukciono namų rekvizitai, banko sąskaita.
 
4.2. Sumokėti  už aukcione įsigytą meno kūrinį galima Aukciono namuose (Pylimo galerijoje) banko kortele arba grynais pinigais, arba banko pavedimu į Aukciono namų nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po pranešimo gavimo. Banko pavedime būtina nurodyti pirkėjo vardą ir pavardę bei įsigyto meno kūrinio (loto) numerį ir pavadinimą.
 
4.3. Atsiimti meno kūrinį, už jį sumokėjus Aukciono namuose (Pylimo galerijoje) arba kai pinigai įplaukia į Aukciono namų nurodytą sąskaitą, galima ne vėliau kaip per 10 dienų Aukciono namuose (Pylimo galerijoje) arba, nenumatytais atvejais, pagal atskirą susitarimą. Jeigu pirkėjas neatsiima meno kūrinio per nurodytą arba sutartą laiką, jam skaičiuojami mokesčiai už meno kūrinio saugojimą – 0,2 % meno kūrinio pirkimo vertės už vieną parą.
 
4.4. Jeigu pirkėjas pageidauja, kad meno kūrinys jam būtų pristatytas paštu, jis, gavęs Aukciono namų pranešimą, atsakyme nurodo tikslų adresą, kuriuo turėtų būti pristatytas meno kūrinys. Aukciono namai pirkėjui praneša galutinę sumą kartu su meno kūrinio supakavimo, persiuntimo, draudimo ir kitų išlaidų kaina. Aukciono namai už pašto paslaugų kokybę neatsako.
 
4.5. Jeigu Pirkėjas laiku – per 5 darbo dienas po pranešimo gavimo – neatsiskaito su Aukciono namais už įsigytą meno kūrinį, jis neribotam laikui praranda teisę dalyvauti Aukciono namų rengiamuose aukcionuose, o jo pavardė ir įsiskolinimo suma viešai skelbiama Aukciono namų interneto svetainėje bei paviešinama kitais Aukciono namų pasirinktais viešosios informacijos skleidimo kanalais. Aukciono namai taip pat turi teisę kreiptis į skolų išieškojimo įmonę ar į teismą ginti savo pažeistas teises įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant ieškinį dėl reikalavimo pripažinti meno kūrinio pirkimą-pardavimą įvykusiu bei reikalavimą sumokėti Aukciono namams priklausančią sumą.
 
5. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas
 
5.1. Meno kūrinių aukciono taisyklėms aiškinti, suprasti ir vykdyti yra taikytina Lietuvos Respublikos teisė.
 
5.2. Ginčai, kylantys dėl Aukciono namų organizuojamo ir vykdomo meno kūrinių aukciono tvarkos, sąlygų ir kitų susijusių atvejų, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.